በየካእናበኮልፌክፍለከተማየሚገኙየጋራመኖሪያቤቶችንግንባታአፈጸጸምሂደትከተቋሙየተውጣጡከፍተኛአመራሮችእናባለሞያዎችየመስክጉብኝትአካሂደዋል፡፡
የአዲስአበባከተማአስዳደርቤቶችልማትናአስተዳደርቢሮኃላፊአቶይድነቃቸውዋለልኝበጉብኝቱወቅትእንደገለጹትየመስክጉብኝቱአላማየጋራመኖሪያቤቶችግንባታያሉበትንየግንባታሂደትበመጎብኘትየገጠሟቸውንማነቆዎችበመፍታትግንባታዎቹበተያዘላቸውእቅድመሰረትእንዲጠናቀቁለማድግነው፡፡
አስተዳደሩለጋራመኖሪያቤቶችግንባታየሚያስፈላጉበጀቶችንእናግብአቶችንበመመደቡግንባታዎቹበፍጥነትእንዲጠናቀቁእየሰራመሆኑንአቶይድነቃቸውገልጸዋል፡፡
ለተወሰኑጊዜያትበግዢስርአትመጓተትምክንያትየሲሚንቶአቅርቦትችግርበመከሰቱግንባታዎቹመጓተትየታየባቸውቢሆንምበአሁኑሰአትችግሮቹሙሉለሙሉበመቀረፋቸውበሁሉምሳይቶችየሲሚንቶምይሁንየሌሎችግብአቶችእጥረትባለመኖሩየግንባታሂደቱበመፋጠንላይመሆኑንአቶይድነቃቸውተናግረዋል፡፡
የ40/60 37 ሺህ፤ 94 ሺህ 20/80 በድምሩ 132 ሺህየጋራመኖሪያቤቶችግንባታበተያዘላቸውጊዜለማጠናቀቅእየተሰራእንደሚገኝቢሮሃላፊውአስረድተዋል፡፡
የ132 ሺህየጋራመኖሪያቤቶችግንባታአሁንካሉበትአፈጻጸምበዚህአመት 83 ፐርሰንትለማድረስእየተሰራነው፤
በከተማዋየተጀመሩየጋራመኖሪያቤቶችግንባታየከተማአስተዳደሩአጠናክሮእንደሚቀጥልአቶይድነቃቸውተናግረዋል፡፡
የጋራመኖሪያቤቶቹንበመገንባትላይየሚገኙኮንትራክተሮችበበኩላቸውለተወሰኑጊዜያትየሲሚንቶእጥረትየገጠማቸውመሆኑንየገለጹሲሆንበአሁኑሰአትሲሚንቶምይሁንሌሎችየግንባግብአትበበቂሁኔታየቀረበላቸውበመሆኑግንባታዎቹበተያዘላቸውጊዜአጠናቆለማስረከብእየሰሩመሆናቸውንተናግረዋል፡፡
በከተማዋየተጀመሩየጋራመኖሪያቤቶችግንባታበምንምአይነትምክንያትግንባታቸውየማይቋረጥበመሆኑየከተማዋነዋሪዎችየጀመሩትንቁጠባአጠናክረውእንዲቀጥሉቢሮውገልጸዋል፡፡

 

በከተማውበትምህርትተደራሽነትናፍትሀዊነትላይየተገኘውንውጤትበጥራትላይምለመድገምበርብርብመስራትእንደሚገባየአዲስአበባየአጠቃላይትምህርትጥራትናአግባብነትሪጎራቶሪኤጀንሲአስታወቀ፡፡
በኢንስፔክሽኑከስታንደርድበታችትምህርትየሰጡተቆማትላይእርምጃመወሰዱተጠቁሞል፡፡
ኤጀንሲውበ2009 በጀትአመትየኢንስፔክሽንትግበራውጤትእናአነስተኛክፍሎችየመማርብቃትግኝቶችላይከትምህርትቤቶችአመራሮችናባለድርሻአካላትጋርየምክክርመድረክአድርጓል፡፡
በምምክርመድረኩየተገኙትየኤጀንሲውዳሬክተርወ/ሪትብሩክነሽአርጋውእንደገለጹትበከተማውየመንግስትናየግልትምህርትተቋማትላይበተደረገውየፍተሻስራበተቋማትየትምህርትጥራትበማሻሻልላይይገኛል፡፡ይሁንእንጂበከተማውየትምህርትጥራትንበማሻሻልረገድበርካታተግባራትመከናወንእደሚገባበኤንስፔክሽኑስራውመታየቱንዳሬክተሯአስገንዝበዋል፡፡
የከተማውትምህርትተደራሽነትናፍትሀዊነትየተገኘውንውጤቶችበትምህርትጥራትለመድገምሁሉምየትምህርትማህበረሰብበፍተሻውየተገኙክፍተትመቀረፍናጠንካራጎኖችንማስቀጠልአለበትብለዋል፡፡
ኤጀንሲውባደረገውየትምህርትተቋማትየኢንስፔክሽንከደረጃበታችየሆኑዘጠኝትምህርትቤቶችሲዘጋለአስራሁለትትምህርትቤቶችማስጠንቀያመስጠቱንዳሬክተሯጨምረውተናግረዋል፡፡
በውይይቱየተሳተፉየትምህርትባለሙያዎችበዚሁግዜእንደተናገሩትየኢንስፔክሽንስራዎችመከናወናቸውየትምህርትጥራቱንለማረጋገጥአጋዥነውሲሉለተግባራዊነቱምየበኩላቸውንሚናለመወጣትአይነተኛድርሻያበረክታልብለዋል፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *